Polityka prywatności

RODO

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

I. Wstęp

Niniejsze ogólne zasady przetwarzania danych osobowych wyjaśniają w jaki sposób są przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe (zwane również „danymi”) poprzez korzystanie ze strony internetowej działającej pod adresem https://www.omegatrucks.pl („strona www”) oraz w związku z innymi interakcjami pomiędzy Tobą a nami dla realizacji określonych celów.
Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] – (zwane również „RODO”).
Poważnie podchodzimy do kwestii związanych z Twoją prywatnością. Cenimy zaufanie, jakim nas obdarzasz, udostępniając nam swoje informacje osobiste. Informacji tych będziemy zawsze używać w sposób uczciwy i godny tego zaufania.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych są podmioty które wspólnie decydują o sposobach i celach ich przetwarzania (współadministratorzy) zrzeszone w ramach serwisu internetowego pod adresem www.omegatrucks.pl
Podmioty zrzeszone o których mowa wyżej, działają wspólnie pod nazwą: „Grupa OMEGA TRUCKS” (zwaną również „Grupą”). to:
OMEGA Truck Center Sp. z o.o. z siedzibą w: 39-220 Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, NIP 8722331213, nr KRS 0000313750;

STC Sp. z o.o. z siedzibą w: 35-322 Rzeszów, ul. Rzecha 7, nr NIP 8722414270, nr KRS 0000629744;

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE PODKARPACKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Sp. z o.o. z siedzibą w: 35-231 Rzeszów, ul. Towarowa 12

III. Kontakt

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: rodo@omegatrucks.pl lub wysyłając pismo na adres: ul. Kraszewskiego 44, 39-220 Pilzno z dopiskiem RODO

IV. informacje o zasadach przetwarzania danych

Podstawowymi celami przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach Grupy jest synergia i optymalizacja wspólnych działań biznesowych Grupy, zmierzających do oferowania Ci kompleksowej i konkurencyjnej oferty usług oraz ich sprawne wykonywanie.
Ponadto jeżeli jesteś zainteresowana(y) pracą w spółkach w chodzących w skład naszej Grupy, to potrzebujemy Twoich danych dla prowadzenia procesu rekrutacji.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych – w zależności od danej potrzeby przetwarzania, rodzaju relacji pomiędzy Tobą a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdziesz odpowiednio:

 • Jeżeli jesteś naszym obecnym lub przyszłym Klientem i/lub Kontrahentem, to informacje znajdziesz tutaj: link
 • Jeżeli jesteś Osobą zatrudnioną u naszych Klientów/Kontrahentów to informacje znajdziesz tutaj: link
 • Jeżeli chcesz z nami pracować to informacje znajdziesz tutaj: link
 • W sytuacji gdy jesteś użytkownikiem naszej strony www to szczegółowe informacje dotyczące zasad prywatności znajdziesz tutaj: link

1. Dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, które są (lub mogą być) KLIENTAMI/KONTRAHENTAMI (odbiorca, wykonawca, dostawca, itp.– strony transakcji) w stosunku do podmiotów zrzeszonych w ramach OMEGA TRUCK
2. Dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, które współpracują lub są zatrudnione (pracownicy, współpracownicy, samozatrudnieni) u obecnych lub przyszłych KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW – zarówno będących osobami fizycznymi jak i prawnymi (wykonawca, dostawca, odbiorca, itp. – strony transakcji w stosunku do firmy OMEGA Truck Center) lub które reprezentują takich KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW (np. pełnomocnik)

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

I. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

1.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy lub możemy przetwarzać w następujących celach:

 • prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy między Panią/Panem a firmami z naszej Grupy, w tym także w związku z prowadzeniem procesu ofertowania lub innym trybem związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem naszych Klientów/Kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych z tytułu zawartej umowy lub dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a wynikających lub mogących wynikać w szczególności z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych, przepisów dotyczących archiwizacji, z sektorowych przepisów dotyczących naszej działalności, a w stosownych przypadkach z przepisów dotyczących finansowania projektów UE – [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 • dokonywania czynności związanych z organizacją, funkcjonowaniem naszej firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności dla prowadzenia komunikacji z Panią/Panem oraz obsługi korespondencji, negocjacji, uzyskiwaniu informacji o nas i naszej ofercie, ustalania zasad współpracy, prowadzenia logistyki dostaw, weryfikacja wiarygodności Klienta/Kontrahenta itp. – cel wynikający z naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – realizacja przysługujących nam uprawnień z przepisów prawnych dotyczących wykonywania umów, zobowiązań i gwarancji oraz dla ochrony naszych interesów – cel będący prawnie uzasadnionym interesem [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • oferowania Pani/Panu naszych produktów lub usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dla naszych celów analitycznych (np. dla usprawnienia obsługi naszych Klientów/Kontrahentów oraz optymalizacji naszej oferty) – potrzeby będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia lub wykonywania zawartej umowy z naszymi Klientami/Kontrahentami [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO], a polegające na należytym wywiązywaniu się z obowiązków wynikających w szczególności z:
  • powiązań organizacyjno-prawnych (np. podmioty zrzeszonych w naszej Grupie oraz spółki z grupy kapitałowej OMEGA PILZNO ),
  • realizacji umów handlowych lub porozumień zawartych z naszymi partnerami handlowymi tj. dostawcami oraz producentami towarów/usług które Państwo nabyli od nas, a zobowiązania te polegają w szczególności na przekazywaniu naszym parterom handlowym informacji o naszych Klientach/Kontrahentach, skali transakcji oraz rodzaju towaru/usługi objętej transakcją (np. dla celów obsługi serwisowej i gwarancyjnej, przyznania dostępu do systemów informatycznych w celu korzystania z usług, statystyki sprzedaży, dokonywania wzajemnych rozliczeń, kształtowania polityki cenowej i rabatowej itp.)
   obowiązków wynikających z ewentualnych umów z podmiotami w ramach dofinansowania projektów UE, a które polegają lub mogą polegać na przekazywaniu tym podmiotom niezbędnych informacji o naszych Klientach/Kontrahentach w celu rozliczenia projektów UE itp. – cele będące realizacją prawnie uzasadnionych interesów – [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
  • w przypadku wystąpienia innych celów nie wymienionych wyżej, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Państwo dobrowolnej zgody [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

1.2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania tj. przez okres obowiązywania umowy, okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji), przez czas trwania ewentualnych postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
W związku z celami których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach opisanych w ppkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
Jeżeli podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to będziemy przetwarzać dane objęte zgodą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem).

II. Źródło pozyskiwania danych osobowych

2.1. Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana.
Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje że możemy pozyskać dane dotyczące Pani/Pana w sposób pośredni – ze źródeł ogólnie dostępnych takich jak Pani/Pana strony internetowe, ewidencje i bazy danych podmiotów prowadzących działalność (np. CEIDG, KRS bazy informacji o firmach itp.), od naszych partnerów biznesowych, podmiotów powiązanych (np. z naszej Grupy oraz grupy kapitałowej OMEGA PILZNO).
Ponadto dane osobowe dotyczące Pani/Pana możemy pozyskać od Pani/Pana reprezentantów, pracowników, współpracowników itp. (np. Pani/Pana przedstawiciele handlowi, umocowani reprezentanci prawni itp.).

2.2. W przypadku pozyskania Pani/Pana danych w sposób pośredni, przetwarzamy takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne (nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela(i), NIP, REGON, rodzaj branży, informacje o historii współpracy, adres prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe).

III. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmy windykacyjne, faktoringowe), firmom z naszej Grupy oraz grupy kapitałowej OMEGA PILZNO, podmiotom o których mowa w ppkt. 1.1. lit. f) niniejszej informacji oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które jako odrębni administratorzy przetwarzają Pani/Pana dane we własnym imieniu.

IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże podejmowane decyzje nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
Natomiast w przypadku naszych usług/produktów których charakter wymaga stosowania elektronicznych systemów teleinformatycznych, a które będą wymagały zautomatyzowanego profilowania (w tym również podejmowania decyzji opartych na takim profilowaniu), to Klienci/Kontrahenci korzystający z tych usług/produktów zostaną o tym poinformowani odrębnie.

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG). W razie zaistnienia konieczności takiego przekazania (np. realizacja kontraktu na terenie państwa trzeciego, współpraca z partnerami spoza EOG, korzystania z systemów teleinformatycznych od dostawców spoza EOG), to przekazanie może się dokonać tylko i wyłącznie na stosownych zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, a w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń dla praw i wolności osób których dane dotyczą.

VI. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

6.1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
 • prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
 • prawo do niepodlegania decyzjom wywołującym istotne skutki wobec Państwa, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym również profilowaniu), z wyjątkiem sytuacji jeżeli ta decyzja jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy, dozwolona przepisami prawa, oparta na Państwa zgodzie.
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.2. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, według sytuacji opisanych niżej:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Pani/Panu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu jeżeli celem przetwarzanie jest prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego. Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesie Pani/Pan sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w tym celu.

VII. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy podanie stosownych danych jest niezbędne. Konsekwencją odmowy podania tych danych, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

/Administrator Danych Osobowych/


1. Informacja skierowana jest do osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, które są (lub mogą być) KLIENTAMI/KONTRAHENTAMI (klient, odbiorca, wykonawca, dostawca, itp.– strony transakcji) w stosunku do spółek GRUPY OMEGA TRUCKS

2. Umowa cywilno-prawna w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawarta przez daną spółkę z GRUPY OMEGA TRUCKS z Klientem/Kontrahentem.

3. Procedury i czynności podejmowane zgodnie z prawem przez GRUPĘ OMEGA TRUCKS , zmierzające do zawarcia Umowy, w szczególności podejmowane w celach, złożenia oferty, wzięcia udziału w przetargu, udziału w konkursie ofert, przystąpienia do negocjacji itp.

4. Spółki których właścicielem jest firma „OMEGA PILZNO” INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI Sp. z o.o., z siedzibą: 39-220 Pilzno, Kraszewskiego 44, nr KRS: 0000043558, nr NIP: 8722106396

Klauzula informacyjna dla zatrudnionych u klientów i kontrahentów

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

1.1. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 • zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy pomiędzy firmami z naszej Grupy a Klientem/Kontrahentem na którego rzecz Pani/Pan działa, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania, koordynacji i innych obowiązków wynikających z Umowy, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • w celu wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. w związku z koniecznością szkolenia zewnętrznych pracowników w zakresie BHP i PPOŻ, dalszego przechowywania danych, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących archiwizacji, z sektorowych przepisów dotyczących naszej branży, a w stosownych przypadkach z przepisów dotyczących finansowania projektów UE [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – realizacja przysługujących nam uprawnień z przepisów prawnych dotyczących wykonywania umów, zobowiązań i gwarancji przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • należytego wywiązywania się z ciążących na nas zobowiązań, które wynikają lub mogą wynikać z powiązań organizacyjno-prawnych, z umów lub porozumień zawartych między nami a innymi podmiotami (np. podmioty zrzeszone w naszej Grupie oraz spółki powiązane kapitałowo w ramach grupy OMEGA PILZNO, podmioty współpracujące, partnerzy biznesowi lub dysponenci dofinansowań projektów EU), a które polegają lub mogą polegać na przekazywaniu tym podmiotom informacji o osobach zatrudnionych u naszych Klientów/Kontrahentów (np. w celach kontaktowych, koordynacji wykonania umów, w celu oceny wiarygodności i potencjału Klientów/Kontrahentów, dokonywania wzajemnych rozliczeń, wywiązania się z realizacji projektów unijnych itp.) – cele będące interesem prawnym – [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
 • w przypadku wystąpienia innych celów nie wymienionych wyżej, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Państwo dobrowolnej zgody [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

1.2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania tj. przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy, okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji).
W związku z celami których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach opisanych w ppkt. 6.2. niniejszej klauzuli.
Jeżeli podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to będziemy przetwarzać dane objęte zgodą do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem).

2. Źródło pozyskiwania i kategorie danych osobowych

2.1. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane (udostępnione) przez naszego obecnego lub potencjalnego Klienta/Kontrahenta a będącego Pani/Pana pracodawcą lub Klientem/Kontrahentem z którą Pani/Pan współpracuje lub którą reprezentuje w związku z zawarciem (w tym czynności przez zawarciem np. negocjacje), wykonaniem i monitorowaniem umowy o której mowa ppkt. 1.1. lit. a) niniejszej informacji.

2.2. W zależności od rodzaju i zakresu usług świadczonych w ramach Umowy przetwarzamy lub możemy przetwarzać takie kategorie Pani/Pana danych jak w szczególności dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu, dane służbowe (np. nazwa firmy, stanowisko, informacje dotyczące wykonywanego przez Pani/Pana zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia zawodowe).

3. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom oraz obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy, banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, firmy windykacyjne i faktoringowe), firmom z naszej Grupy oraz grupy kapitałowej OMEGA PILZNO, podmiotom o których mowa w pkt 1.1. lit. d) niniejszej klauzuli, oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, które jako odrębni administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane we własnym imieniu.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą one profilowane, Nie będzie to również wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG). W razie zaistnienia konieczności takiego przekazania (np. realizacja kontraktu na terenie państwa trzeciego, współpraca z partnerami spoza EOG, korzystania z systemów teleinformatycznych od dostawców spoza EOG), to przekazanie może się dokonać tylko i wyłącznie na stosownych zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO, a w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczeń dla praw i wolności osób których dane dotyczą.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z RODO

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
 • prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu. chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy pomiędzy firmami z naszej Grupy a Klientem/Kontrahentem z którym jest Pani/Pan związany.
Wymóg podania danych wynika również ze stosunków służbowych lub z ram współpracy pomiędzy Panią/Panem a tym Klientem/Kontrahentem w którym jest Pani/Pan zatrudniony, z którym Pani/Pan współpracuje lub którego reprezentuje.

/Administrator Danych Osobowych/

1. Informacja skierowana jest do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, które współpracują lub są zatrudnione (pracownicy, współpracownicy, samozatrudnieni) u obecnych lub przyszłych KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW – zarówno będących osobami fizycznymi jak i prawnymi (wykonawca, dostawca, odbiorca, itp. – strony transakcji w stosunku do firm z GRUPY OMEGA TRUCKS) lub które reprezentują takich KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW (np. pełnomocnik).
2. Spółki których właścicielem jest firma „OMEGA PILZNO” INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI Sp. z o.o., z siedzibą: 39-220 Pilzno, Kraszewskiego 44, nr KRS: 0000043558, nr NIP: 8722106396

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Cel, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

1.1. Pani/Pana dane osobowe będziemy lub możemy przetwarzać odpowiednio w następujących celach:

 • podjęcia działań przed ewentualnym zawarciem z Panią/Panem umowy o zatrudnienie, polegających na realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które złożył Pani/Pani aplikację [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
 • realizacji obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 • w przypadku konieczności pozyskania od Pani/Pana szerszego zakresu danych niż określa to Kodeks Pracy w art. 221 § 1, oraz w przypadku gdy przekaże nam Pani/Pan szerszy zakres danych z własnej inicjatywy, to będziemy przetwarzać te dane wyłącznie na podstawie wrażonej przez Państwo dobrowolnej zgody [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 • w sytuacji gdy aplikując na dane stanowisko nie zostanie Pani/Pan zatrudniony w efekcie zakończonej rekrutacji, to będziemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji na podstawie wrażonej przez Państwo dobrowolnej zgody [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 • prowadzenia i optymalizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych w ramach firm z naszej Grupy oraz firm z grupy kapitałowej OMEGA PILZNO, które mogą polegać na wzajemnym przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

1.2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez następujące okresy:

 • do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które złożona została aplikacja.
 • w przypadku danych których podstawą przetwarzania będzie udzielona zgoda, to dane będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem). W sytuacji o której mowa w ppkt. 1.1. lit d) to będziemy przetwarzać dane do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat.
 • w związku z celem opisanym w ppkt. 1.1. lit. e), będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach opisanych w ppkt. 6.2. niniejszej klauzuli.

2. Źródło i rodzaj pozyskiwanych danych

2.1. Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana.
Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje że możemy pozyskać Pani/Pana dane w sposób pośredni – od podmiotów powiązanych z nami organizacyjnie (np. z firmy z naszej Grupy oraz firmy z grupy kapitałowej OMEGA PILZNO) a do których wysłali Państwo swoje dokumenty aplikacje .

2.2. W związku z rekrutacją przetwarzamy wyłącznie zakres danych wskazany w Kodeksie Pracy. W sytuacji, gdy dane pośrednio pozyskamy od powiązanych z nami podmiotów, to możemy również przetwarzać informacje takie jak: dane podmiotu do którego została złożona aplikacja, data jej złożenia, rodzaj stanowiska oraz informacje o przebiegu wcześniejszej rekrutacji.

3. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom, obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (np. zewnętrzne podmioty wspierające nas w procesie rekrutacji), firmom z naszej Grupy oraz grupy kapitałowej OMEGA PILZNO.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany (np. z użyciem elektronicznych systemów rekrutacyjnych), w tym również w formie profilowania, jednakże podejmowane decyzje nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG).

6. Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

6.1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli zgoda będzie podstawą przetwarzania);
 • prawo do wycofania zgody jeżeli udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania w okresie przed jej cofnięciem);
 • prawo do niepodlegania decyzjom wywołującym istotne skutki wobec Państwa, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym również profilowaniu), z wyjątkiem sytuacji jeżeli ta decyzja jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy, dozwolona przepisami prawa, oparta na Państwa zgodzie.
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.2. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

7. Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych

/Administrator Danych Osobowych/

1. Informacja skierowana jest do osób fizycznych biorących udział w procesie rekrutacji prowadzonych przez firmy GRUPY OMEGA TRUCKS
2. Spółki których właścicielem jest firma „OMEGA PILZNO” INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI Sp. z o.o., z siedzibą: 39-220 Pilzno, Kraszewskiego 44, nr KRS: 0000043558, nr NIP: 8722106396

Polityka prywatności

Ogólne zasady ochrony prywatności dotyczące witryny internetowej

W zależności od rodzaju Twoich interakcji możesz korzystasz z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości.
W przypadku gdy dokonujesz określonych interakcji na stronie www (np. korzystasz z formularza kontaktowego, zapisujesz się na newsletter, aplikujesz o pracę), to niezbędnym będzie podanie określonych danych.

Kategorie danych osobowych oraz cele i podstawa prawna przetwarzania

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony www to przeglądarka internetowa z której korzystasz zostaje technicznie skonfigurowana w celu automatycznego przesyłania na nasz serwer następujących danych („dane dziennika”), które są następnie zapisywane w plikach dziennika:

 • Data uzyskania dostępu
 • Godzina uzyskania dostępu
 • Adres URL witryny, z której nastąpiło przekierowanie
 • Pobrane pliki
 • Ilość przesłanych danych
 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Adres IP
 • Nazwa domeny Państwa dostawcy usług internetowych

Są to wyłącznie informacje, na których podstawie nie można zidentyfikować użytkownika strony www. Zbieranie tych informacji jest nieuniknione w kontekście używania strony www oraz konieczne ze względów technicznych, aby poprawnie przesyłać żądane treści. Dane dziennika mogą analizowane wyłącznie do celów statystycznych, aby udoskonalać naszą witrynę i jej podstawowe funkcje. Przetworzymy Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami. Prawnie uzasadnione interesy obejmują interesy związane z zarządzaniem stroną www zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz utrzymaniem dostępności i funkcjonalności strony.

Pliki cookies

W ograniczonym zakresie za pomocą plików cookie możemy zbierać dane dotyczące używania witryny aby dostosować ją do Twoich potrzeb.
Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów na Twoim komputerze ani przesyłania na niego wirusów. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn internetowych.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

 • dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 • tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;
 • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.
 • Stosujemy trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.
Informujemy, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrazisz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie internetowej, możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies.

Ponadto masz prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę. Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz wchodząc na naszą stronę.

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z mużytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Co istotne, mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies (Google’a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Formularze kontaktowe

Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie możesz się skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Stosujemy formularze kontaktowe i aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy. Ponadto poprzez stronę możesz zapisać się na nasz newsletter.
W ramach korzystania z wymienionych wyżej funkcjonalności zwykle konieczne jest, udostępnienie nam Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). Dane te przekazane poprzez w formularz online są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko w ramach i w celu opracowania Twojego zapytania.

Wiadomości takie zawierają lub mogą zawierać ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej

Niezaszyfrowane treści, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.
W przypadku osób kontaktujących się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy zbieramy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).

W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.
W przypadku gdy użytkownik kontaktując się z nami, ujawni nam bezprawnie dane do których nie jesteśmy upoważnieni, to nie ponosimy z tego tytułu odpowiedzialności.